a Deklarácia za rodinu – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

„BUDEM HLASOVAŤ ZA RODINU, MANŽELSTVO A DETI!“

Ja, kandidát za poslanca Národnej rady SR,

uznávam, rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie

uznávam, že občania tejto krajiny majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom a občanom Slovenskej republiky, že budem presadzovať pro-rodinnú politiku (family mainstreaming) a budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh zákona v prospech rodiny, v prospech manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, v ktorom sa rodia a najlepšie vychovávajú deti a v prospech detí, ktoré potrebujú otca a mamu nastálo a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený za poslanca Národnej rady SR:

 1. Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby si rodiny v súlade so svojim želaním mohli dovoliť mať viac detí.
 2. Predložím v pléne a budem hlasovať za prijatie novely ústavy o práve detí na otca a mamu pri adopciách ako je to v súčasnom zákone o rodine a o jedinečnom postavení manželstva muža a ženy tak, aby práva a povinnosti založené výlučne manželstvom nebolo možné založiť inak.
 3. Budem hlasovať proti zavádzaniu nových rodinnoprávnych inštitútov pripodobňujúcich sa manželstvu, pretože v zmysle judikatúry európskych súdov tieto inštitúty vedú k adopciám detí. Budem hlasovať proti oslabovaniu dedičského postavenia maloletých detí v prospech iných osôb.
 4. Predložím v pléne a budem hlasovať za to, aby osobná starostlivosť rodičov o dieťa bola finančne podporovaná minimálne rovnako a v rovnakej finančnej výške, ako je príspevok štátu a obce na dieťa pre škôlky či inú starostlivosť. (ak nejde o sociálne prípady rodičov).
 5. Budem hlasovať vždy proti zneužívaniu žien formou prenájmu maternice (surogátneho materstva), pretože dieťa nie je produkt, ktorý sa môže dodať alebo kúpiť.
 6. Budem hlasovať za podporu zamestnávania rodičov s deťmi, ale budem hlasovať proti štátnym zásahom do rodiny, ktoré by lákali matky maličkých detí do troch rokov na odchod do zamestnania, pretože deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom považujem za najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nesmie byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.
 7. Budem hlasovať proti všetkým zákonom, medzinárodným zmluvám, či dokumentom, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Nesúhlasím s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti. Preto budem hlasovať aj proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Nebudem hlasovať za také dokumenty, ktoré sa odvolávajú na Jogjakartské princípy.
 8. Budem hlasovať proti akejkoľvek zmene zákona o rodine, ktorou by sa rozširovali dôvody odoberania detí z rodín a budem hlasovať proti obmedzovaniu súčasne platných primeraných výchovných prostriedkov rodičov opísaných v zákone o rodine, ktoré neohrozujú zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.
 9. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) garantujúcu právo rodičov a detí na rešpektovanie ich názoru, tak aby škola nemohla vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania alebo eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. Tento nesúhlas sa nevzťahuje na biologické fakty o človeku.
 10. Predložím v pléne návrh novely ústavy a budem hlasovať za sfunkčnenie inštitútu referenda, ktorým sa odstráni kvórum pre platnosť referenda a zabezpečí záväznosť rešpektovania výsledkov referenda poslancami NR SR.
 11. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za zvýšenie rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o viac detí.
 12. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za daňovo výraznejšie zvýhodnenie rodín s troma a viac deťmi.
 13. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za úpravu dôchodkového systému tak, aby bol spravodlivý voči mamám a otcom viacdetných rodín, aby odvody ich pracujúcich detí prispievali väčšou mierou k dôchodku ich rodičov.
 14. Predložím návrh zákona a budem hlasovať, za poskytovanie vyššej podpory pri štúdiu rodinám s troma a viac deťmi.
 15. Ak budem súčasťou vládnej koalície využijem svoj vplyv k tomu, aby na čele Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sekcie legislatívy na MSSR, sekcie sociálnej a rodinnej politiky a odboru rodovej rovnosti MPSVaR SR stáli dlhoroční odborníci – experti v danej oblasti bez akéhokoľvek ideologického pozadia, ktorí budú presadzovať hodnoty tejto deklarácie.
 16. Budem hlasovať proti akémukoľvek podporovaniu LGBTI ideologickej propagandy zo štátneho rozpočtu.
 17. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o hazardných hrách, ktorým sa vypustí povinnosť predložiť petíciu s 30 % podpismi všetkých občanov pre možnosť zákazu hazardu v obciach. Obce a mestá majú právo obmedziť či zakázať hazard na svojom území. Budem hlasovať za rozumné obmedzenie hazardu, ktorý ničí rodiny najmä za obmedzenie hracích automatov či videoherných automatov.
 18. Predložím a budem hlasovať za prijatie silného mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a jeho stability, a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom v televízii, rozhlase a iných médiách (tlač, internet atď.), vrátane podrobných kritérií na zhodnotenie programov, ktoré ohrozujú mravný vývoj mládeže.

 

Stotožňujete sa s Deklaráciou za rodinu? Myslíte si, že by podpora rodín mala byť jednou z nosných tém v Národnej rade Slovenskej republiky? Povedzte to nahlas a podpíšte výzvu určenú poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Výzvu podporilo ľudí:

(všetci podporovatelia)...